You are currently viewing Advokatska usluga za naplatu štete u saobraćaju

Advokatske kancelarije bave se naknadom šteta iz različitih pravnih osnova, najveći broj tih slučajeva vezan je za naknadu štete iz saobraćajnih udesa. Za štetu nastalu u saobraćaju pokreće se naplata od osiguranja. Često se dešava da prilikom naplate štete od osiguranja mora da reaguju advokati, Beograd je široko tržište odličnih advokatskih kancelarija u kojima klijentima pružaju besprekorne pravne usluge po pitanju rešavanja nadoknade za teške telesne povrede u saobraćajnim nesrećama ili štete pričinjene na motornim  vozilima.

Nadoknada za teške telesne povrede

U saobraćajnim nesrećama vozači, suvozači, putnici ili pešaci mogu da zadobiju lakše ili teže telesne povrede.Povredjeni u saobraćajnim nesrećama imaju pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva. U ovakvim slučajevima obavezna je poseta lekaru koji treba da utvrdi stepen povrede i izda adekvatnu medicinsku dokumentaciju. Procena zadobijene povrede utiče na visinu štete koja se isplaćuje, često se dešava da procenjena šteta osiguravajućeg društva  ne odgovara stepenu oštećenja koje je procenio lekar. Mnogo je oštećenih u saobraćajnim nesrećama koji ne znaju na koji način da ostvare svoja prava na naknadu štete. Najlakši i najsigurniji put je da se obrate nekoj advokatskoj kancelariji u kojoj rade za ovu oblast uskospecijalizovani advokati Beograd je upravo to mesto renomiranih advokata.

Naplata štete na motornim vozilima

Osiguravajuća društva često okrive oštećenog za doprinos saobračajnoj nesreći i po tom osnovu ne priznaju štetu ili ne žele da isplate naknadu štete u punom iznosu, na razne načine pokušavaju da umanje svoju obavezu. U takvim slučajevima predmet treba da preuzmu iskusni advokati do kojih se dolazi preporukom ili preko sajta advokati Beograd koji pruža potpune i tačne informacije o advokatima koji se uspešno bave rešavanjem štete u saobraćajnim nesrećama. Kako bi obezbedio maksimalni iznos naplate štete advokat treba dobro da se razume u saobraćajne prekršaje i saobraćajne nezgode i da dobro poznaje kako se u sudskoj praksi odlučuje o visini štete. Advokat u ime klijenta podnosi osiguravajućem društvu odštetni zahtev uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju o saobraćajnoj nesreći koju pribavlja u saradnji sa klijentom. Ukoliko osiguravajuće društvo ne prihvati odštetni zahtev ili proceni štetu na manju nego što pravilnik o štetama propisuje, advokat podnosi tužbu nadležnom sudu.  Praksa pokazuje da se u parničnom postupku uglavnom dodeljuju odgovarajući pravični iznosi. Naknade po završetku parničnog postupka budu daleko veće no što su bile prvobitne ponude osiguravajućeg društva. Kada dokazuje i potražuje naknadu štete iz saobraćajne nezgode advokat mora da pribavi potrebnu dokumentaciju: zapisnik sa uvidjaja saobraćajne nesreće, odgovarajuću sudsku odluku ako je takvu doneo prekršajni ili krivični sud, lekarski nalaz, otpusnu listu, zapisnik o oštećenju na vozilu. Na osnovu prikupljene dokumentacije advokat prvo podnosi odštetni zahtev za naplatu štete u vansudskom postupku i tek kada osiguravajuća kuća odbije prosledjuje tužbu nadležnom sudu.

Nepoštovanje procedure u postupku naplate štete

Otežavajuće okolnosti za naplatu štete iz saobraćajnih nesreća su nepoštovanje procedure i pravila. Najčešća geška oštećenih je što nakon sudara ne sačekaju dolazak policije nego se vinovnici nesreće dogovore o visini nadoknade za štetu, a onda krivac za nanošenje štete ne želi da realizuje dogovor. Ukoliko policija nije pozvana na uvidjaj ne postoji zapisnik o saobraćajnoj nesreći. Ukoliko nema policijski zapisnik oštećeni će teško dokazati da se dogodila saobraćajna nesreća i da je pretrpeo štetu u njoj. U slučaju kada se saobraćajna nesreća prijavi policiji u zapisnik treba da udju sve činjenice, često oštećena strana ne prijavi lake telesne povrede. Osiguravajuće kuće uzimaju za važeće samo podatke iz zapisnika i ne priznaju štetu čak ni uz dostavljenu medicinsku dokumentaciju. U takvim slučajevima se samo u sudskom postupku može dokazati poreklo povreda. Sve što nije navedeno u zapisniku advokati u sudskom postupku mnogo teško dokazuju.

Zastarelost krivičnog gonjenja

Za svaki krivični postupak važi da posle nekog vremena zastareva. Bitno je da se tužba za naknadu štete uputi pre zastarelosti. Kod naplate štete zastarelost je ista kao kod krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja. U ovom slučaju zastarelost zavisi od visine zakonom propisane kazne, a ta propisana kazna zavisi od toga da li je krivično delo s umišljajem ili iz nehata. Za ova dva oblika krivičnog dela razlikuju se i zakonske posledice dela, a upravo one odredjuju granicu zastarelosti postupka. Ako je za krivično delo propisana zatvorska kazna od 3 godine onda je i zastarelost tog dela 3 godine. Ako je propisana kazna zatvora veća od tri godine, onda je zastarelost tog dela 5 godina, za delo koje povlači zatvorsku kaznu od 5 godina, zastarelost je 10 godina. Opšti rok zastarevanja je 3 godine, postoje odredjeni uslovi da se produže rokovi za zastarelost. Ključni uslov je da se u sudskom postupku krivično delo dokaže ili da štetnik prizna krivicu.